Maranet -palvelun yleiset käyttöehdot

Voimassa: 1.1.2017 alkaen

SW-TECH Oy
Lehmustie 1
11910 Riihimäki
info@maranet.fi

 

1. Yleistä

Tekemällä tilaussopimuksen SW-TECH Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tuottamaan Maranet -palveluun Asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot muodostavat kiinteän osan Maranet –palvelun (myöhemmin ”Palvelu”) tilaussopimuksen kanssa.

2. Palvelu

Palvelu koostuu käyttöoikeudesta Maranet –ohjelmistoon jota käytetään verkkoselaimen kautta joko tietokoneella, älypuhelimella tai tablet laitteella. Palvelun tehtävänä on helpottaa ja nopeuttaa työmaille toimitettujen materiaalien ja työsuoritusten kirjaamista ja laskutusta sekä töiden organisointia. Palvelun käyttö muuhun tarkoitukseen kun se on suunniteltu, on kielletty. Mahdollisesta poikkeavasta käytöstä on sovittava Toimittajan kanssa kirjallisesti erikseen. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun toiminallisuutta osana Palvelun ylläpitoa ja jatkokehittämistä. Toimittaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta.

 

3. Palvelun käyttäminen ja tietoturva

Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa ja käyttäjätunnuksensa siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Palvelun käytössä voi olla eroja eri laitteilla, käyttöjärjestelmillä ja selaimilla

 

3.1 Käyttäjätunnusten luominen

Jokaisella Palveluun kirjauksia tekevällä käyttäjällä tulee olla oma käyttäjätunnus. Jos Asiakkaalla on vain yksi käyttäjä, voi hän käyttää pääkäyttäjätunnusta myös kirjausten tekemisessä.

Asiakas luo itse Palveluun kaikki käyttäjät hallitsemiensa pääkäyttäjätunnusten avulla. Jokainen aktiivinen käyttäjätunnus oikeuttaa Toimittajaa laskuttamaan Asiakkaalta käyttäjäkohtaisen kuukausimaksun. Käyttäjä on aktiivinen jos sen nimissä on tehty kirjauksia laskutuskauden aikana. Jos käyttäjä ei tee kirjauksia järjestelmään, käyttäjäkohtainen kuukausimaksu lakkaa kyseisen käyttäjän osalta seuraavan kuukauden alusta lukien ja jatkuu jos käyttäjä tekee taas kirjauksia. Minimilaskutus on yhden käyttäjän kuukausimaksu joka syntyy yritystilin ylläpidosta. Kirjauksia voi syntyä kahdella tavalla, joko käyttäjän itsensä tekemänä tai toisen käyttäjän puolesta kirjattuna.

 

3.2 Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää aina jonkintasoisen tietoturvallisuusriskin. Toimittaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien tahojen pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, älypuhelinten, tablettien, verkkoyhteyksien tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta.

 

4. Oikeudet ja asiakkaan aineisto

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun sekä siihen tehtyihin muutoksiin kuuluvat Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan aineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, esimerkiksi Palvelun laskutusperusteiden laskentaan.

Asiakas vastaa asiakkaan aineistosta ja siitä, ettei asiakkaan aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

5. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Palvelun tilanneet Asiakkaat ovat Toimittajan asiakasrekisterissä, jossa olevia Asiakaan tilauksen yhteydessä tai muutoin antamia tietoja käytetään mm. Asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon, sekä muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Asiakas vastaa itse Palveluun tallentamiensa henkilötietojen hallinnoinnista.

 

6. Toimittajan vastuu

Toimittaja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun kautta välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuluista tai haitoista. Toimittaja ei anna suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Asiakas hyväksyy että Palvelu saattaa ajoittain olla huoltotilassa jolloin Palvelun käyttö on rajallista tai hetkellisesti kokonaan estetty. Toimittaja tiedottaa Asiakasta suunnitelluista huoltotoimenpiteistä ja niiden arvioiduista vaikutuksista vähintään yhtä työpäivää ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. Huoltotoimenpiteet pyritään ajoittamaan vähäisen käytön ajankohtiin ilta, yö ja viikonloppuaikoihin. Toimittaja ei takaa jatkuvaa ja keskeytymätöntä Palvelua. Kuitenkin jos Palvelu on kokonaan pois käytöstä etukäteen ilmoitettujen huoltojaksojen lisäksi laskutusjakson aikana enemmän kuin kaksi yhtäjaksoista työpäivää (arkisin kello 07.00 – 17.00) on Asiakas velvollinen saamaan hyvitystä 25% ja yli neljän yhtäjaksoisen työpäivän osalta 50% kuukausilaskustaan.

 

7. Laskutus ja maksuehdot

Maranet palvelun hinnoittelu perustuu käyttäjäkohtaiseen kuukausimaksuun. Asiakkaan vastuulla on aina vähintään yksi käyttäjä (pääkäyttäjätunnus) ja sen käyttömaksu. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva yleinen arvonlisävero.

Katso liite 1, hinnasto.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa, hinnoitteluperustetta tai muita hinnoitteluun ja laskutukseen liittyviä ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 3 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelun käyttö näissä käyttöehdoissa määrätyn mukaisesti.

 

8. Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpito sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Toimittajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Toimittajan ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

 

9. Palvelun voimaantulo ja irtisanominen

Asiakas saa palveluun pääkäyttäjätunnuksen ja palvelun käyttöoikeuden tekemällä kirjallisen sopimuksen Toimittajan kanssa Palvelun tilaamisesta ja maksamalla Palveluun liittyvät maksut. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa Asiakkaan puolelta noudattamalla yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jos toinen osapuoli rikkoo käyttö- tai sopimusehtoja, on toisella osapuolella oikeus irtisanoa palvelun tilaussopimus ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen irtisanominen ei kuitenkaan poista Toimittajan oikeutta saada maksu jo toimitetuista palveluista. Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti sähköpostilla.

 

10. Referenssioikeus

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, niin Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä referenssinä myynnissä ja markkinoinnissa. Referenssioikeus rajoittuu Asiakkaan nimen/logon julkaisemiseen Toimittajan verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa, suullisiin mainintoihin julkisissa ja ei julkisissa yhteyksissä sekä kirjallisiin mainintoihin ei julkisissa yhteyksissä. Asiakkaalla on oikeus viitata Maranetin käyttöön omassa markkinoinnissaan.

 

11. Erimielisyydet

Toimittajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

12. Käyttöehtojen muuttaminen ja voimassaolo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista tiedotetaan Asiakkaille vähintään kolmea kuukautta ennen käyttöehtojen muutosta. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

 


Liite 1: MARANET PALVELUN HINNASTO

Hinnasto voimassa alkaen 1.1.2017

Maranet palvelun käyttökorvaukset:

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva yleinen ALV.

Pääkäyttäjätunnus                                                 18 Eur/kuukausi +ALV
Käyttäjämaksu                                                        18 Eur/käyttäjä/kuukausi + ALV

Käyttömaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Laskun eräpäivä on 7 päivää laskun päiväyksestä. Lasku toimitetaan PDF -muodossa sähköpostin liitteenä tai verkkolaskuna. Paperilaskun lähettämisestä veloitetaan 5 Eur/lasku.